post@dalkrysset.no

+47 91 53 89 79

Det er uttalt fra Eidsvoll kommune at de ønsker seg virksomheter som f.eks. Ikea eller lignende på eiendommen. Forslagsstiller innretter planforslaget etter kommunes ønske slik at man i fellesskap realiserer en storhandelspark på området, med god tilgjengelighet til overordna vegsystem. Området ligger strategisk til, inntil et fullt utbygd motorvegkryss på E6, og inntil kommunens hovedfartsåre, Kolonivegen og Trondheimsvegen, fra/til sør.

En god storhandelspark styrker regionen. Konsentrasjon av handel er attraktivt for dem som driver handel, for kundene og for regionen som helhet. Konsentrasjon av handel vil også gjøre det enklere å tilrettelegge for et godt kollektivtilbud og et miljøvennlig transportmønster. Handelsområdene skal være lett tilgjengelig for alle regionens innbyggere, også de som ikke disponerer privatbil.

Næringsområdet innenfor eiendommen gnr. 96/3 er ca. 65 dekar. Her ønskes utviklet en handelspark med store handelsenheter for plasskrevende varer og annen storhandel. Tiltakshavers definisjonen av et storhandelsbygg er når hvert bygg for seg er på minimum 1.500m² bruksareal salgsflate inkl. lager. Dette vil da utelukke mindre forretninger med detaljhandel, og gjøre det mulig for tiltakshaver å være forutsigbar i fht. å tiltrekke seg relevante aktører. Det er særdeles viktig for tiltakshaver at presisjon i definisjonen av en storhandelspark er presis slik at man i fremtiden unngår usikkerhet relatert til formålet på aktøren som skal etablere seg. En Jula, Biltema, et OBS Hypermarked, som hver for seg er på ca. 3.000m² (slik som er etablert på Jessheim), vil således være en type virksomhet som tiltakshaver mener er naturlig og riktig å få etablert i denne storhandelsparken. Næringsområdet vil bli foreslått regulert til forretninger. Type handelsvirksomheter vil bli presisert i planbestemmelsene. Aktuell storhandel kan bl.a. være hypermarked, stormarked som selger elektro, hvitevarer, sportsutstyr, kontor- og datarekvisita, byggevarer, møbler, kjøkken og bad, bil/motorkjøretøyer, handel med deler og utstyr til motorvogner, hagesenter, mv.

Tiltaket vil derfor medføre en økning og forsterkning av Råholt som handelspunkt og ikke en reduksjon som noen kan tenke seg. Siden Råholt står foran en stor transformasjon og befolkningsøkning er det viktig at kommunen legger til rette for fremtidige handelsbygg.

Flere slike handelsparker har etablert seg flere steder i Norge de siste årene. Noen som kan nevnes og kan være sammenlignbare for dette planområdet er Olrud Handelspark i Hamar kommune, Handelsparken Langeland i Kongsvinger, Grenland Handelspark i Skien kommune, Tune Handelspark i Sarpsborg kommune.

Sonen langs E6 som er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, vil bli foreslått regulert til grønnstruktur.

Området må få adkomst fra Kolonivegen via ny rundkjøring. Ny gang/sykkelveg fra krysset med Trondheimsvegen og fram til adkomsten til området vil også inngå i planen.

Kommunen ønsker at planen blir en områderegulering. Fra grunneiers side er det ønskelig å inngå snarlige avtale(r) med næringslivsaktører. Det kan derfor bli aktuelt å fremme detaljregulering parallelt med områdereguleringen der det er konkrete utbyggingsplaner, eller å få innspill til detaljeringer på deler av planområdet, og dermed kunne gå direkte på en rammesøknad for tiltaket etter planvedtak.

Det vil bli foreslått en relativ høy utnyttingsgrad, da bakkeparkering også skal medregnes i utnyttingsgraden. I retningslinjene til kommuneplanen er det en parkeringsnorm for forretning på 3 biler pr. 100m² gulvareal. En ser for seg bruk av BYA (bebygd areal) på 85% av tomtearealet inkludert parkering, og at resterende 15% blir grønnstruktur. Forretninger for slik type handel har ofte behov for en høy førsteetasje. Byggehøyder kan bli opp mot 20-30m. Det vil arbeides for å få til varierte byggehøyder.

Det vil bli undersøkt hvordan andre relevante handelsparker har utformet sine planer og bestemmelser.