post@dalkrysset.no

+47 91 53 89 79

  • Eneste storhandelspark mellom Alnabru og Hamar
  • 50m byggegrense intill nordgående E6
  • 30.000 mBTA næringslokaler
  • 9 minutter til Gardermoen OSL
  • 200m fra rundkjøring Dalkrysset til eiendom
  • Eksponering 250lm langs E6

 

Bakgrunn og formål med planarbeidet

Planområdet ligger nordøst for E6-krysset på Dal i Eidsvoll kommune, og omfatter eiendommen gnr. 96/3. Eiendommen er på ca. 70 dekar. Ca. 65 dekar av eiendommene er avsatt til framtidig næringsformål (N1) i kommuneplanen for Eidsvoll 2015-2026, mens øvrig del er avsatt til LNF-område.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan etableres en storhandelspark med handelsaktører for flere bransjer innenfor planområdet.

Kort om planprogram, krav om konsekvensutredning og planprosess

Forskrift om konsekvensutredninger (KU) for planer etter plan- og bygningsloven, gjeldende fra 01.01.2015 har som formål å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres. Planer som alltid skal behandles etter forskriften er detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I. Dette gjelder næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15.000m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar. Området som planlegges her til næringsbygg med handelsvirksomhet er på mer enn 15 dekar, og må derfor konsekvensutredes.

Forslagsstiller skal i forkant av konsekvensutredningen utarbeide forslag til planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet.

Forslag til planprogram skal, med utgangspunkt i relevante rammer og krav gitt i §7 og vedlegg IV i forskriften, redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen. Det skal beskrives hvilke fremgangsmåter eller metoder som skal benyttes i utredningene for å fremskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap. Planprogrammet skal utformes slik at det kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet.

Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal normalt skje samtidig med varsling av planoppstart, jf. plan- og bygningsloven §8-3, §11-13 og §12-9. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.

Ansvarlig myndighet fastsetter planprogrammet. Ved fastsetting skal det redegjøres for høringsuttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt planprogram. Ansvarlig myndighet skal, blant annet med bakgrunn i høringsuttalelser, gi nødvendige føringer for planarbeidet. Planprogrammet skal fastsettes innen ti uker etter frist for uttalelser. De som har avgitt høringsuttalelse skal gjøres kjent med fastsatt planprogram.

Comments are closed.