post@dalkrysset.no

+47 91 53 89 79

Planprogram og varsel om oppstart regulering

Forslag til planprogram er utarbeidet av Plan1 AS på oppdrag av Dalkrysset AS, og med godkjenning av Eidsvoll kommune før utleggelse til offentlig ettersyn.

Plan- og bygningsloven gir klare rammer for hvordan planprosessen skal foregå, med høringer der berørte kan medvirke.

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Kunngjøringen av planprogram og varsel om oppstart av regulering vil stå i Eidsvoll/Ullensaker Blad. Planprogrammet vil bli sendt på høring sammen med brev der det også varsles oppstart av planarbeid, og sendes berørte myndigheter, grunneiere, naboer og interesseorganisasjoner. Planprogram og varsel om oppstart av planarbeid vil også bli gjort tilgjengelig på Plan1 AS sine hjemmeside www.p1.no, samt på kommunens hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no. Frist for å gi uttalelse er minst 6 uker.

Når uttalefristen er ute vil Plan1 AS oppsummere de innkomne uttalelsene og kommentere disse. Kommunen vil bli kontaktet ang. eventuelle justeringer av planprogrammet. Planprogrammet vil så bli oversendt kommunen for endelig fastsetting.

Framdrift

Det er forutsatt følgende framdrift for behandling av planprogrammet:

26.04.2016 Politisk behandling
10.05. – 21.06.2016 Høring og offentlig ettersyn
23.08.2016 Vedtak og fastsettelse av planprogram av Eidsvoll kommune

Områderegulering

Planforslaget skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Plandokumentene vil omfatte en planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart, bestemmelser, ROS og sjekkliste naturmangfold.

Planforslaget vil bli oversendt kommunen for behandling. Det er Hovedutvalg for næring, plan og miljø som vedtar at planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen kunngjør så offentlig ettersyn og sender planforslaget ut på høring til berørte myndigheter, grunneiere, naboer og interesseorganisasjoner. Også her er frist for å gi uttalelse minst 6 uker. Når fristen er ute forbereder kommunen med evt. justeringer, planforslaget for sluttbehandling i Kommunestyret. Etter at planen er vedtatt vil kommunen kunngjøre vedtaket med 3 ukers klagefrist.