post@dalkrysset.no

+47 91 53 89 79

Overordna forutsetninger

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Vedtatt ved kgl. res. 12.06.2015.

De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og bygningsloven i kommende fireårsperiode. Forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer, og for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. På denne måten skal forventningene bidra til bedre sammenheng mellom plannivåene og gjøre planleggingen mer forutsigbar, effektiv og målrettet. Forventningene er knyttet til tre hovedtema:

  • Gode og effektive planprosesser
  • Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
  • Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Planretningslinjene ble fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014.

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Plansamarbeidet for Oslo og Akershus

Stortinget påla i 2008 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune å utarbeide en felles regional plan for areal og transport. I tillegg til hovedmålet er det et felles mål om å halvere klimautslippene innen 2030. En viktig forskjell fra dagens utvikling, er en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder

Forslag til regional plan var på høring i 2015. Etter høringen ble forslag til Regional plan for areal og transport behandlet parallelt i Akershus fylkesting den 14.12.2015 og i Oslo bystyre den 16.12.2015. Planen ble vedtatt med noen justeringer.

I planen framheves det at et utbyggingsmønster med konsentrert vekst, dvs. begrenset til noen steder, gir grunnlag for levende byer og tettsteder med bedre handels-, service- og kollektivtilbud. Videre at flere kan gå og sykle i hverdagen. For å få til dette må stedene utvikles med flerfunksjonalitet og kvalitet i sentrum, høy arealutnyttelse, gode bomiljøer som kan appellere til en bredt sammensatt befolkning, og gangavstand mellom funksjonene. Lokalisering av næring og handel må bygge opp under sentrum. Fotgjengere, syklister og gode knutepunkt for kollektivtransport må prioriteres, samtidig som sentrum bør være tilgjengelige med bil. Dette prinsippet gjelder også for tettsteder utenfor de prioriterte vekstområdene.

Kommunale forutsetninger

Kommuneplan

image021I fbm. rullering av kommuneplanen sendte Planconsult AS på vegne av Gardermoen Tomteselskap AS, brev datert 18.02.10 med innspill om omdisponering av ca. 60 dekar av eiendommen 96/3 til nærings- og forretningsområde. Etter kommunens siling av arealinnspill og senere KU, ble området anbefalt tatt inn i kommuneplanens arealdel da den ble vedtatt lagt ut på høring i Formannskapets møte den 26.11.2013. Det ble ikke fremmet noen innsigelser til dette området, da planforslaget lå ute til høring i perioden 12.12.2013 – 15.02.2014.

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 med tilhørende dokumenter ble vedtatt av Kommunestyret i møte den 10.03.2015. Der er området N1, som utgjør ca. 65 dekar av gnr. 96/3, avsatt til framtidig næringsbebyggelse. Ca. 15-25m av eiendommen langs østsiden av E6 er avsatt til LNF-område. I flg. bestemmelsene til kommuneplanen kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §20-1, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før området inngår i godkjent reguleringsplan. Før utbygging av område avsatt til bebyggelse og anlegg kan det kreves at det skal være inngått utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger. Det er ikke knyttet særskilte bestemmelser for N1.

I samfunnsdelen står det bl.a. følgende i fht. næringsutvikling: “Nærheten til landets hovedflyplass og etterspørselen etter næringsarealer med kortest mulig avstand og reisetid til denne må utnyttes ved å legge til rette for attraktive næringsarealer i nærheten av E6 og Jernbanen. Her må det legges til rette for plasskrevende virksomheter og store nok arealer for disse.”

Formannskapet i Eidsvoll har i møte den 01.03.2016 vedtatt å sende forslag til kommunal planstrategi for 2016-2019 og forslag til planprogram for kommuneplanen 2016-2030 ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er fram til 30.04.2016. I flg. framdriftsplanen skal forslag til kommuneplan vedtas andre kvartal 2018.

Kommunedelplan for Råholt 2016 – 2030

image023Kommunedelplanen for Råholt – Sagmoen ble vedtatt 06.10.1997. Kommunen har nå tatt initiativ til å utarbeide en ny kommunedelplan for Råholtområdet. Det er utarbeidet et planprogram som Formannskapet vedtok å legge ut til offentlig ettersyn i møte den 01.03.2016. Høringsperioden er fram til 30.04.2016. I flg. framdriftsplanen skal forslag til kommunedelplan vedtas innen utløpet av 2017.

Utstrekningen av planområdet er utvidet og omfatter nå også Dalkrysset. Sentrale tema i kommunedelplanen vil bl.a. være tettsteds- og sentrumsutvikling, folkehelse, samferdsel/ transport og mobilitet, overordnet grønnstruktur og arealutnyttelse, der bl.a. næringsutvikling er med.

Det skal utarbeides en konsekvensutredningen til planen, og i den forbindelse vil det gjennomføres en trafikkanalyse. Viktige fokusområder vil bl.a. være beregninger av framtidige trafikkmengder, analyser av trafikale konsekvenser som følge av økt trafikk, dimensjonering av veg- og trafikkanlegg, valg av veg- og trafikksystem mv.I flg. planprogrammet til kommunedelplanen er et av formålene med kommunedelplan-arbeidet å definere Råholt sentrum. Et av temaene som skal sees videre på er bl.a. hvilken rolle Råholt skal ha i forhold til Dal.

Strategisk næringsutviklingsplan 2016 – 2027

Det er utarbeidet et forslag til Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll. Utarbeidelsen av planen er gjort i administrativ og politisk arbeidsgruppe og i samarbeid med Eidsvoll næringsråd. Gjennom Eidsvoll næringslivsforum har næringslivet gitt innspill om hvilke næringer som har størst potensial for vekst, og hvilke satsningsområder som trenger et ekstra løft for å få til en ønsket utvikling. Et av temaene i planen er rett virksomhet på rett sted og næringsutvikling. Det skal bl.a. legges til rette for at arealkrevende virksomheter med stort behov for biltransport lokaliseres langs E6, og det skal stimuleres til at plasskrevende varehandel samlokaliseres. Formannskapet i Eidsvoll vedtok i møte den 24.11.2015 å legge ut forslag til Strategisk næringsplan til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fram til 01.02.2016. Planen sluttbehandles i Kommunestyret den 12.04.2016.

Reguleringsplaner i området


image025Vestre del av gnr. 96/3
berøres av 2 reguleringsplaner for E6. E6 Hovinmoen – Dal ble vedtatt 08.05.2006, og E6 Dal – Minnesund ble vedtatt 27.8.2007. Her er en sone på ca 130m regulert til landbruksformål innenfor eiendommen.

 

image027På sørsiden av Fv 501 Kolonivegen er det to reguleringsplaner;Gnr. 96/440 og gnr. 96/24 omfattes av reguleringsplan for Del av gnr 96 bnr 6 og gnr 96 bnr. 24, vedtatt 25.01.1999. Gnr. 96/440 er regulert til forretninger som forhandler plasskrevende varegrupper med tilhørende kontor, lager mv.

Gnr. 96/24 er regulert til bolig.

 

Gnr. 96/438 omfattes av reguleringsplan for Gnr/bnr 96/438, Dal, vedtatt 13.12.1999. Også her er det regulert til forretninger som forhandler plasskrevende varegrupper med tilhørende kontor, lager mv.