post@dalkrysset.no

+47 91 53 89 79

Beliggenhet, beskrivelse av planområdet

image006

Eiendommen gnr. 96/3 avgrenses av E6 i vest, Fv. 501 Kolonivegen i øst, kommunegrensa til Ullensaker ved E6-kryssområdet i sør, og skogområder i nord, nordøst og nordvest. Eiendommen gnr. 96/3 er på ca. 70 dekar.

I flg. Gårdskart – Skog og landskap, har eiendommen av 18,2 dekar med høybonitet skog, 13,1 dekar med middels bonitet og 28,6 dekar med lavbonitet skog. 9,5 dekar er ikke skogbevokst. Dette omfatter et areal som vegvesenet brukte til rigg i fbm. utvidelsen av E6. Driftsadkomstvegen inn i området fra Kolonivegen ble etablert i den forbindelse. Det krysser ei høyspentlinje over planområdet.

image008

Området er kupert. Terrenget stiger med ca. 16m fra Kolonivegen og til det høyeste punktet i søndre del av planområdet. Høydeforskjellen i nord er på ca. 19m, der terrenget stiger fra øst mot vest. Terrenget er flatest der det har vært rigg.

Det er i hovedsak tynt morenedekke over fjellgrunn i området, med unntak i nordøst der det er breelvavsetning i flg. kart fra NGU.

En liten bekk nordøst i planområdet renner sammen med bekk fra tilgrensende Ladderudmyra. Bekken går i kulvert under Kolonivegen.

Planavgrensing

image010

Hele eiendommen skal reguleres under ett. I utgangspunktet foreslås eiendomsgrensen å være avgrensingen for byggeområdet. Tilliggende del av Kolonivegen med ny rundkjøring, samt gang/sykkelveg fram til eksisterende gang/sykkelveg og undergang ved Vestbysvingen reguleres inn.

Plassering av ny rundkjøring er ikke nøyaktig fastsatt, men den antas å bli liggende ca. 350m fra krysset med Trondheimsvegen. Dermed unngår en å komme i berøring av bekken som kommer fra Ladderudmyra og regulert grøntsone langs denne på sørsiden av Kolonivegen. Avgrensingen av planområdet på sørsiden av Kolonivegen gjøres foreløpig noe romslig før rundkjøringen plasseres endelig. Rundkjøringen vil bli regulert med fire armer, og kan dermed gi mulighet til ny adkomst til næringsområdet på sørsiden av vegen. Terrenget er også kupert på sørsiden av Kolonivegen, så det må påregnes sprenging i fbm. etablering av rundkjøring og for å gjøre området byggeklart. Innenfor avgrensingen av areal til gang/sykkelveg inngår også skråningsutslag. Påkobling mellom ny og eksisterende gang/sykkelveg vil bli sett nærmere på i fbm. reguleringen. Der gang/sykkelvegen passerer bekken fra Ladderudmyra, må kulverten forlenges.

 Eiendomsforhold

Eiendommen gnr. 96/3 eies av Dalkrysset AS. Eidsvoll Syd AS står som eier av gnr. 96/438 på sørsiden av Kolonivegen. A. Ladderud eier gnr. 96/6, som vil bli berørt av gang/sykkelveg på nordsiden av Kolonivegen.

Teknisk infrastruktur

Det er ingen teknisk infrastruktur inne i planområdet med unntak av høyspentlinja som krysset området. Grunneier har mottatt brev datert 15.03.2016 fra Hafslund Nett AS ang. demontering av høyspentlinja. Årsaken til dette er at eksisterende høyspentlinje i området er av eldre dato, som medfører økt risiko for stømutfall for tilknyttede kunder. Den skal erstattes av en kabel i bakken, som etableres inntil Skinnstudumpa.

Fv. 501 Kolonivegen ligger øst for planområdet. I flg. Nasjonal vegdatabank hadde Kolonivegen en årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2014 på 9.500, mens Trondheimsvegen videre nordover hadde ÅDT på 12.500. Fartsgrensa er skiltet 60 km.

E6 sør for E6-krysset hadde i 2014 en ÅDT på 21.650, mens E6 nord for krysset hadde ÅDT 14.710. Fartsgrensa er i sommerhalvåret skiltet til 110 km, og i vinterhalvåret 100 km.

image012
Planområdet er ikke tilknyttet offentlig vann- eller avløpsnett. En 200mm vannledning og 250mm spillvannsledning krysser Kolonivegen sør for krysset med Trondheimsvegen.
 
image014
Det er sammenhengende fortau/gang/sykkelveg langs Aksel Bråtens veg og Trondheimsvegen, mellom Dal stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Dette og andre eksisterende gang/sykkelveger er avmerket på kommuneplankartet med sorte prikker, men framtidige er merket med røde prikker. Det er ikke avmerket noen framtidig gang/sykkelveg til planområdet.

image016

Ruter har ikke bussruter direkte forbi planområdet. Busslinja er langs Trondheimsvegen, fra Dal stasjon og derfra nordover og sørover. Det er busslommer langs Trondheimsvegen.Det går bussruter på E6 forbi planområdet, fra Hedmark og Oppland, som går via flyplassen til Oslo.

Utbygging i nærområdene

image018
På østsiden av Kolonivegen er det innenfor det regulerte næringsområdet en Montér-butikk med lager. I kryssområdet mellom Skinnstudumpa og Trondheimsvegen er Motorforum og en Kiwibutikk etablert i samme bygningskompleks. Forøvrig er det boligområder i området langs Trondheimsvegen og mellom denne og Skinnstudumpa.

Området øst for E6 og sør for E6-krysset er næringsområdet ØRN, mens på andre siden av E6 ligger Letohallen med hotell. Ved E6-krysset er det en bensinstasjon.

Vest for planområdet og E6 er det et steinbrudd som er i drift. Dette området ligger både innenfor Eidsvoll og Ullensaker. Etter endt uttak er dette et potensielt utbyggingsområde til næring.