post@dalkrysset.no

+47 91 53 89 79

Kommuneplanen

I fbm. utarbeidelsen av kommuneplanen 2015-2026, ble det gjennomført konsekvensutredning og risiko og sårbarhetsanalyser. Dokumentet er datert 24.10.2013. Det står det følgende for området N1 (klikk bilde for større versjon):

image030

image032

 

Innledning

I hht. forskrift om konsekvensutredninger skal et planprogram gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Følgende temaer anses relevante å utrede i fbm. denne planen:

 

Tiltak, virksomhet, marked

Planarbeidet skal avklare type nærings-/handelsvirksomheter som kan etableres i planområdet, samt ytre rammer for utnyttelse av område inkl. høyder. Kommunen ønsker at utviklingen av Dalkrysset skal være supplerende og ikke konkurrerende med Råholt sentrum.

Målgruppen er alle de som har mindre enn 20-25 minutters kjøring fra tiltaket.

Det blir aktuelt å fokusere på marked, synergieffekter av lokalisering nær hovedveger, områdets kvaliteter, disponering av planområdet med formål og utnyttelse, samt arbeidsmarked. Videre konsekvenser av valgte alternativer for nærområdene og kommunen.

Metode: Analyser, vurderinger, beskrivelser av tiltak, illustrasjoner.

Trafikk

Nytt tiltak vil skape trafikk, både av besøkende, de som jobber der og varelevering. Området har i dag bare en driftsadkomstveg. Det må derfor reguleres inn et nytt kryss som betjener området. Et kanalisert kryss med venstresvingefelt vil kunne komme for nært kanaliseringen i Kolonivegen ved E6-krysset. En rundkjøring anses best for avvikling av trafikken her. Rundkjøringen vil reguleres med fire armer, og dermed gi adkomstmulighet til næringsområdene på begge sider av Kolonivegen. Innenfor Dalkrysset ønskes det utbygging på begge siden av adkomstvegen.

I flg. planprogrammet til kommunedelplanen for Råholt skal det utredes behov for mulig omkjøringsveg/avlastningsveg. Om ny rundkjøring kan være aktuell som startpunkt må vurderes i fbm. planarbeidet.

Det er i dag en gang/sykkelveg langs vestsiden av Trondheimsvegen. Den går i kulvert under Kolonivegen sør for krysset med Trondheimsvegen. For å få en trafikksikker adkomst for gående og syklende, må det bygges en gang/sykkelveg fra nytt kryss til området og fram til eksisterende gang/sykkelveg.

Metode: Utarbeidelse av trafikkanalyse, vurderinger av trafikksikkerhet og bruk av kollektive reisemidler. Beskrivelse av tiltak.

Vann, avløp, overvann

Området er ikke tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.
Overvann skal håndteres etter prinsippet om lokal overvannshåndtering.

Metode: Utredninger av behov og dimensjoneringer i samråd med kommunen. Beskrivelse av tiltak.

Kulturminner

Kommunen skriver i sin ROS-analyse gjengitt foran, at det ikke er registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. I flg. Miljøstatus.no er det registrerte kull- og tjæremiler utenfor planområdet.

Metode: Avklaringer med Akershus fylkeskommune om behov for og omfang av arkeologiske registreringer.

Landskap og grønnstruktur

Terrenget innenfor planområdet er kupert. Det må sprenges ut masser for å gjøre området bebyggbart for større bygninger med tilhørende parkering. Tiltakshaver er opptatt av å vise miljøhensyn som i dette tilfelle betyr at massene vil gjenbrukes og arronderes på tiltaket, samt at eventuelle overskuddsmasser vil bli benyttet som underlag for vegbygging, etc. på 1814-Byen.

Det er på Gårdskart – Skog og landskap registrert en sti gjennom området, som kommer fra andre siden av Kolonivegen. Den antas å være i lite bruk, både pga. kryssing av Kolonivegen med mye trafikk og høydeforskjeller. Området vil etter utbygging ikke være et friluftsområde.

Metode: Utarbeidelse av masseoversikt med snitt og utregning av volumer. Vurderinger av hvor massene kan brukes og transporteres til. Vurdere tilgjengelighet til omkringliggende områder i friluftssammenheng.

Støy

Områdene nærmest E6 og Kolonivegen er berørt av trafikkstøy. Området skal ikke bebygges med støyømfintlig bebyggelse eller virksomhet.

Metode: Vise med kart hvilke områder som er støyutsatt, og omtale dette.

Rekkefølgebestemmelser

Det kan bli aktuelt å knytte rekkefølgebestemmelser til utbyggingen, spesielt gjelder dette teknisk infrastruktur. Da ny rundkjøring også berører næringsarealer på sørsiden av Kolonivegen, må det ses på fordeling av kostnader.

Metode: Vurdere aktuelle bestemmelser og fordeling av kostnader knyttet til utbygging av infrastruktur.